Ons onderwijs

De Boomgaard is de school waar iedereen werkt en leert vanuit eigenheid. We durven onszelf te ontdekken en anders te zijn. Door de grotere leeftijdsspreiding in onze unitgroepen en op het leerplein vergroten we de verbinding tussen leerlingen met als doel saamhorigheid te creëren. We kunnen leerlingen zo ook uitdagen in hun ontwikkeling. Iedereen mag zelf ontdekken wat hij/zij allemaal goed kan, want iedereen is uniek en heeft zijn of haar eigen bijzondere talenten. Leerlingen mogen in hun eigen tempo leren, en met extra hulp als dat nodig is, zo dicht mogelijk bij huis. Dat doen we natuurlijk niet alleen, we werken nauw samen met ouders/verzorgers en zorgpartners. Onze school is voor alle leerlingen een oefenplek voor het leven in de toekomst.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, hanteren we verschillende benaderingen, waaronder het gebruik van moderne leermiddelen en lesmethoden, de inzet van gemotiveerd en deskundig personeel, zorgvuldige monitoring van de ontwikkeling van de kinderen, en voortdurende verbetering van ons onderwijsproces. Door het werken in units ontstaat voor ons team co-teaching, medewerkers werken nauw samen en hebben samen hun blik op de leerling en op elkaar, hierdoor laten zij elkaar ook in kwaliteit groeien.  Dat geeft een brede beoordeling vanuit verschillende oogpunten met als doel de leerling het onderwijs te bieden dat het beste aansluit bij zijn/haar ontwikkeling.

Onder de basisvakken verstaan we rekenen, taal en lezen. Deze vakken vormen de basis voor het leerproces voor kinderen. Rekenen helpt kinderen essentiële wiskundige vaardigheden te ontwikkelen, terwijl taal en lezen hen in staat stellen effectief te communiceren en te begrijpen wat ze lezen. Lezen heeft dan ook een centrale plek in ons lesprogramma. Samen leggen deze basisvakken de basis voor een breder begrip en de ontwikkeling van het eigen denken, de eigen vaardigheden, het leren organiseren, sturen en controleren.

Op onze school hebben leerlingen de keuze om vanaf leerjaar 1 lessen godsdienstig vormingsonderwijs te volgen. Vanaf leerjaar 3 bieden we ook de keuze voor humanistisch vormingsonderwijs aan. Dit wordt verzorgd door twee organisaties met een verschillende levensbeschouwing. Deze organisaties verzorgen vormingslessen met het accent op hun eigen levensbeschouwelijke traditie, maar altijd met een open houding naar andere geloven.