Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad komt daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, bij elkaar en overlegt dan vaak met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad vastgelegd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel en de omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school.

Onze MR bestaat uit de volgende leden:

  • Annika van Oorsouw (ouder) – voorzitter
  • Martin van Grieken (ouder)
  • Evelien Jonkman (leerkracht) – secretaris
  • Chantal Bosman (leerkracht)