Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de 7 weken, overleg met de directie.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

De oudergeleding:

Corné Vertooren
Martin van Grieken

De leerkrachtgeleding:
Evelien Jonkman
Marco Schouwenaar tevens lid van de GMR